Til forsiden
Om Dyreforsøgstilsynet Justitsministeriet hjemmeside
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar
2005
2004
2003
Februar 2006 > J.nr. 2006/561-1115
J.nr. 2006/561-1115 - Metode-afprøvning - kaniner.
Indhold
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten: C 1
Dyreforsøgstilsynets afgørelse
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten:  C 1
Beskriv forsøget generelt: Denne del af ansøgningen skal kunne forstås af ikke fagfolk og skal omfatte: A) En beskrivelse af forsøgets formål. B) En redegørelse for, at tilsvarende viden kun kan opnås ved anvendelse af levende dyr (B1) og ikke kan opnås ved mindre belastende undersøgelser (B2) eller ved anvendelse af færre dyr (B3). C) En kort redegørelse for antagelsen om, at forsøget er til væsentlig gavn. D) En beskrivelse af samtlige indgreb, der ønskes foretaget på dyrene, herunder en udførlig beskrivelse af den belastning, dyrene herved udsættes for.
Mekaniske forhold ved opheling af achillessener med kontinuerlig ultralydbehandling.

A) Terapeutisk ultralydbehandling kan bruges til at reducere ødem, fjerne smerter og modificere ardannelse. Hvorvidt ultralydbehandling kan forbedre den reparative proces ved achillesseneskader er mere kontroversielt.

Der er tidligere ved forsøgsstedet gennemført forsøg, der tyder på, at der ikke er en sådan fremmende effekt på helingen af kirurgiske skader på achillessener ved kontinuerlig ultralydbehandling.

For at styrke konklusionen i disse meddelelser ønskes gennemført kronisk forsøg på 10 kaniner af hvid landrace. Under bedøvelse vil kaninerne få overskåret den ene achillessene, der herefter vil blive sutureret, og benet vil blive bandageret i letvægts gipsbandage med et "vindue" åbent over den kirurgiske skade i achillessenen. Fordelt over 10 dage vil kaninen herefter modtage standardiseret ultralydbehandling 5 minutter/dag. Herefter vil dyret blive aflivet, og forskellige mekaniske forhold i achillessenen vil blive analyseret.

B) Det beskrevne forsøg ønskes gennemført for at fastlægge det statistiske grundlag for en endelig beslutning om effekten af ultralyd som behandlingsmodalitet.

C) Det beskrevne forsøg vil være en afgørende afslutning på allerede gennemførte tilsvarende forsøg til fastlæggelse af, hvorvidt ultralyd har effekt som behandling ved kirurgiske skader.

D) Der vil blive anvendt kanin af hvid landrace, der under bedøvelse med Midazolam samt Hypnorm vil blive opereret ved at den ene achillessene frilægges lateralt fra, gennemskæres med barberblad og efterfølgende sammensyes med uresorberbar sutur. Tilsvarende anvendes til hudlukke, hvorefter såret dækkes med steril bandage og benet immobiliseres i en letvægts fiberglasskinne med anklen fuldt plantarflekseret og knæet i 90 graders flektion. For at tillade ultralydbehandling af stedet etableret et "vindue" i skinnen, hvorigennem ultralyd kan appliceres. Efter 10 dage aflives dyret, og acillessenen udtages til mekanisk analyse.

Dyrenes adfærd med den beskrevne bandagering er velkendt fra tidligere omfattende identiske forsøg gennemført ved forsøgsstedet.
Skyldes forsøgene krav fra myndighed, som led i godkendelse af stof eller produkt?
Hvis "Ja", beskriv nærmere
Nej
Beskriv forsøgets type, art og forløb, herunder de planlagte indgreb og påvirkning af organfunktioner:
(Der vedlægges evt. forsøgsprotokol. Det angives og begrundes, hvorvidt de givne oplysninger skal hemmeligholdes).
Der henvises til beskrivelse ovenfor.
Belastningsgraden:
Ubehag: Let
Let ubehag efter tilvending til bandagering.
Lidelse: Let
Let lidelse efter tilvending til badagering.
Smerte: Let
Let smerte efter tilvending til bandagering.
Påvirket bevægelsesfrihed: Ja
Kaninerne vil være let hæmmede i deres fri bevægelighed på grund af bandageringen. Tidligere forsøg med identisk opsætning har vist, at belastningen er meget beskeden.
Påføres varigt mén: Nej
Belastningens varighed:
Kortvarigt
Forsøgets varighed:
Døgn
Aflives i bedøvelsen (akutte forsøg):
Nej
Beskriv den anvendte anæstesi for hver dyreart:
Midazolam og Hypnorm.
Beskriv den påtænkte smertebehandling og anden lindrende behandling for hver dyreart:
Temgesic.
Angiv de velfærdsmæssige kriterier (humane endpoints) for afbrydelse af forsøget for hver dyreart:

Ved mere omfattende skader end forventet i forhold til
tidligere identiske forsøg vil dyrene blive aflivede.
Angiv aflivningsmetoden for hver dyreart:
Overdosis i aktuel anæstesi.
Beskriv pasningen af og tilsyn med dyrene, herunder særlige foranstaltninger ved tilsyn:
Dyrene vil blive tilset og overvåget præ- og postoperativt af vore 3 dyreteknikere.
Dyreart og antal pr. år: (Såfremt der påtænkes anvendt genetisk modificerede dyr, udfyldes det særskilte skema for hver anvendelse.)
10 hvide landracekaniner anvendt over op til 1 år.
Ønsket varighed af tilladelsen til det beskrevne forsøg angivet i antal år:
1

For at sikre afviklingen med det nødvendige resultat skønnes 1 år tilstrækkeligt.
Dyreforsøgstilsynets afgørelse

Rådet for Dyreforsøg har på sit møde den 17. februar 2006 truffet følgende afgørelse:

 

I medfør af lov om dyreforsøg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, meddeler Dyreforsøgstilsynet Dem herved for et tidsrum af 1 år tilladelse til at udføre forsøg med kaniner som beskrevet i Deres vedlagte ansøgning, herunder 1 C-skema. I øvrigt gælder følgende vilkår:

 

I tilfælde af væsentligt påvirket almentilstand eller ved lidelsesvoldende komplikationer skal tilstanden straks afhjælpes, eller dyrene aflives.

 

Forsøgene må udføres på forsøgsstedet.  

 

Der skal føres en journal over forsøgene, jfr. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1273 af 12. december 2005 om føring af journal over dyreforsøg samt kloning og genmodificering af dyr. Journalføringen kan enten ske ved hjælp af EDB efter et af Dyreforsøgstilsynet godkendt system eller i en af Dyreforsøgstilsynet autoriseret protokol (DAFOLO, bestillingsnummer 80856205).

 

Udover ansvaret for forsøgenes udførelse har De også ansvaret for staldes og forsøgslokalers indretning og drift samt dyrenes pasning og journalføringen, jfr. lovens § 3, stk. 3, da der ikke er søgt om og opnået anden ansvarsplacering efter § 2, stk. 2.

  

 

Efter Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 715 af 1. august 1994 om betaling af gebyr for tilladelse til dyreforsøg udgør gebyret for denne tilladelse 2.500 kr. Der vil fra Justitsministeriet blive fremsendt et girokort, som bedes benyttet ved indbetalingen. Såfremt anden indbetalingsform anvendes, bedes løbenummer 20/06 anført.

 

Kopi af denne tilladelse er sendt til den ansvarlige forsøgsdyrsveterinær.

 

P.d.v.

 

 

John Lundum

formand

 

 

H. P. Olesen

dyrlæge