Til forsiden
Om Dyreforsøgstilsynet Justitsministeriet hjemmeside
2017
2016
2015
2014
2013
2012
December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Juni 2012 > J.nr. 2012-15-2934-00121
J.nr. 2012-15-2934-00121 - MR, hjertestop og køling.
Indhold
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten: C 1
Dyreforsøgstilsynets afgørelse
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten:  C 1
Beskriv forsøget generelt: Denne del af ansøgningen skal kunne forstås af ikke fagfolk og skal omfatte: A) En beskrivelse af forsøgets formål. B) En redegørelse for, at tilsvarende viden kun kan opnås ved anvendelse af levende dyr (B1) og ikke kan opnås ved mindre belastende undersøgelser (B2) eller ved anvendelse af færre dyr (B3). C) En kort redegørelse for antagelsen om, at forsøget er til væsentlig gavn. D) En beskrivelse af samtlige indgreb, der ønskes foretaget på dyrene, herunder en udførlig beskrivelse af den belastning, dyrene herved udsættes for.
A) FORMÅL OG BAGGRUND Vi ved oftest ikke, hvor stor en skade, der er sket på en persons hjerne efter et hjertestop. Denne skade er afgørende for, om et genoplivningsforsøg skal fortsætte eller afbrydes. I dag er beslutningen baseret på kliniske skøn, og det er et stort problem, at vi først efter flere dage ved, om der er blivende skader i hjernen. En bedre metode til tidligt at forudsige udfaldet af genoplivningsforsøget er påkrævet: Resultatet vil være bedre behandling til de patienter, som ikke har fået blivende hjerneskade, samt tidligere afbrydelse af nytteløs genoplivning af personer med svær hjerneskade. Dette er specielt vigtig set i lyset af, at flere danskere kan fåudføre hjertelungeredning, og der er derfor potentielt flere, som vil kunne genoplives til et normalt liv efterfølgende. Ændringer i MR skannings- parameteren Apparant Diffusion Coefficient (ADC) optræder i dagene efter hjertestop hos patienter med stor skade af hjernen. Forløbet af ADC i timerne efter hjertestop vil sandsynligvis kunne henføres til størrelsen af hjerneskaden - og dermed på sigt, hvordan det vil gå patienten. Mobil hjertelungemaskine (HLM) bruges i udvalgte tilfælde hos patienter med hjertestop, hvor man ikke umiddelbart kan genskabe deres eget kredsløb. Herved skabes en mulighed for at foretage MR scanning på et meget tidligt tidspunkt i forløbet. I dag nedkøles patienter efter hjertestop, da det bedrer funktionen af hjernen på lang sigt. Hjertelungemaskinen giver mulighed for hurtigt og præcist at regulere kropstemperaturen.

Formålet med etableringen af denne model er at besvare følgende spørgsmål: 1. Kan ADC ændring ses i hjernen indenfor de første 6 timer efter 12 min hjertestop og efterfølgende kredsløbsstøtte med hjertelungemaskine? 2. Kan ADC ændringen påvirkes ved nedkøling til 33°C under kredsløbsstøtte med hjertelungemaskine?

B1) VALG AF LEVENDE DYR Det er kun muligt at lave denne undersøgelse i levende dyr. De fysiologiske parametre, som er det vi måler på, kræver en intakt, levende organisme, idet blandt andet det primære endpoint, ADC, ændres ved nedsat eller ingen blodcirkulation. B2) Projektet er designet for at ligne den kliniske situation. Derfor kræves det, at dyret sættes på hjertelungemaskine i f m MR scanning. Det er samme grad af belastning, som et menneske ville blive udsat for i en lignende situation. Hjertestop forårsages i grisen og har en varighed, så det ligner den kliniske situation. Mindre varighed af hjertestop vil ikke give et reelt billede af den kliniske situation. B3) Antallet er dyr er valgt ud fra en overvejelse om, hvad der er det laveste antal, som forsvarligt kan inkluderes i forsøget, hvis resultatet skal være troværdigt.

C) GAVN AF FORSØGET En metode til tidlig og sikker vurdering af hjerneskade vil have meget stor påvirkning af tilgangen til genoplivning. Usikkerhed omkring nytten af genoplivningsforsøg er i sig selv en hindring for god genoplivning. Kan denne usikkerhed minimeres, vil kvaliteten af behandlingen stige. Ved at få kendskab til omfattende hjerneskade kan nyttesløs behandling stoppes tidligt. Dette forsøg vil kunne bringe os tættere på en sådan metode og således være til stor gavn.

D) GAVN AF FORSØGET Fireogtyve grise af dansk landrace (60 kg, hunkøn) indgår i forsøget. Forsøgsdyret faster natten over med fri adgang til vand. Inden transport til forsøgsfaciliteterne, gives beroligende medicin i musklen. Ved ankomst gentages indsprøjtning af beroligende medicin. Når dyret sover helt, lægges en nål i en ørevene. Herefter bedøves grisen, der placeres en tube i luftrøret og en respirator tilsluttes. Grisen holdes bedøvet og smertefri under den resterende del af forsøget. Skalpen blotlægges, og gennem et borehul placeres et tyndt plastikkateter i hjernen. Liggende på ryggen placeres katetre i halsvene, lyskevene og i begge pulsårer i lysken. Dette gøres ultralydsvejledt. Grisen overvåges med EKG, temperatur og invasiv blodtryksmåling. Hjertelungemaskinen tilsluttes og afprøves. Grisen overflyttes til MR-scanneren, og gives hjertestop vha. et elektrisk stød i højre hjertehalvdel. Herefter kan grisen få en af tre behandlinger, fordelt ved lodtrækning: 1) Hjertestop i 12 min og genoplivningen vha. HLM ved 38,5 °C (grisens normaltemperatur). 2) Som foregående gruppe men ved 33,5°C. 3) Hjertestop og umiddelbar genoplivning med HLM ved 38,5 °C. Scanningerne foretages før og hvert 30. min. indtil 6 timer efter start af genoplivningen. Herefter aflives grisen ved udblødning (fortsat i fuld bedøvelse).

Skyldes forsøgene krav fra myndighed, som led i godkendelse af stof eller produkt?
Hvis "Ja", beskriv nærmere
Nej
Beskriv forsøgets type, art og forløb, herunder de planlagte indgreb og påvirkning af organfunktioner:
(Der vedlægges evt. forsøgsprotokol. Det angives og begrundes, hvorvidt de givne oplysninger skal hemmeligholdes).
Beskrivelse af forsøgets type, art og forløb: 1) Type/art: . 2) Bedøvelse Instrumentering og monitorering op til forsøgsdyret gives hjertestop, påvirker ikke organernes funktion. 3) Når

Type/art: Prospektivt interventionsstudie. Forløb: Ved ankomst får dyrene en beroligende indsprøjtning af midazolam og s-ketalar. Grisene bedøves med s-ketalar (10mg/kg), intuberes og tilsluttes respirator. Grisene er fuldt bedøvet under den resterende del af forsøget med indgift af propofol 5 mg/kg/time og fentanyl 25 ug/kg/time. I bugleje anlægges mikrodialysekateter via fritlægning af craniet og borehul heri. Der anlægges vene og arteriekatetre ultralydsvejledt. Grisen transporteres til MR.scanner. Første MR scanning af hjerne foretages. Op til dette punkt er der kun minimal påvirkning af organfunktion, svt effekten af bedøvelsen. Hjertestop gives ved at sende en kortvarig jævnstrøm gennem en ledning placeret i hø hjertehalvdel og hjertets funktion afbrydes. Efter 0 eller 12 minutter uden cirkulation afhængig af gruppe, opstartes hjertelungemaskinen. Afhængig af randomisering foregår recirkulationen ved 33.5 grader eller 38.5 grader celsius. Alle organer påvirkes i nogen grad af afbrydelsen af cirkulation. I den resterende del af forsøget blodtryk og gennemblødning af organer stabiliset i grisen ved indgift af noradrenalin og væske, mens den er placeret i MR scanneren. Efter 6 timers løbende scanninger og undersøgelser aflives grisen.
Belastningsgraden:
Ubehag: Let
stik med nål ved i.m. injektion og anlæggelse af i.v. adgang
Lidelse: Ingen
Dyret er fuldt bedøvet under hele forsøget og aflives under fuld bedøvelse.
Smerte: Let
Initielt i f m anlæggelse af i.v. adgang i ørevene samt ved præmedicinering. Svarende til nåleprik
Påvirket bevægelsesfrihed: Nej
Påføres varigt mén: Nej
Belastningens varighed:
Momentant
Forsøgets varighed:
Timer
Aflives i bedøvelsen (akutte forsøg):
Ja
Beskriv den anvendte anæstesi for hver dyreart:
Sedation inden transport: midazolam 0.5 mg/kg i.m. (intramuskulært). Sedation ved ankomst: midazolam 0.5 mg/kg + s-ketamin 5 mg/kg + atropin 0.01 mg/kg. Indledning: s-ketamin 10 mg/kg. Vedligeholdelse af anæstesi: Propofol 5 mg/kg/time, fentanyl 25 ug/kg/time. Ved tegn på utilstrækkelig analgasi kan doser øges til 100 µg/kg/time. Dyret observeres dyret under hele forsøget mhp fuld anæstesidybde og smertefrihed (reflekser, reaktion på smertestimuli).
Beskriv den påtænkte smertebehandling og anden lindrende behandling for hver dyreart:
Katetre anlægges med stik gennem huden ultralydsvejledt og udgør derfor et lille smertestimuli. Fritlæggelse af skalp og borehul i craniet er et kirurgisk smertestimuli, dyrene mærker ikke dette da blodkoncentrationen af anæstesien og analgesi er tilstrækkelig på tidspunktet for indgrebet.
Angiv de velfærdsmæssige kriterier (humane endpoints) for afbrydelse af forsøget for hver dyreart:
Grisene aflives og forsøget stoppes ved følgende: Kredsløbskolaps og ukontrolabel blødning.
Angiv aflivningsmetoden for hver dyreart:
Grisen aflives ved udblødning (fortsat i fuld bedøvelse). Pga hjertelungemaskine og det katetre, som er placeret i grisen, foregår dette over kort tid (minutter).
Beskriv pasningen af og tilsyn med dyrene, herunder særlige foranstaltninger ved tilsyn:
Tilsyn og daglig pasning foretages af uddannet personale (dyrepassere)
Dyreart og antal pr. år: (Såfremt der påtænkes anvendt genetisk modificerede dyr, udfyldes det særskilte skema for hver anvendelse.)
30 grise pr år. Det er nødvendigt at benytte en større dyreart, som kredsløbsmæssigt ligner mennesket. Yderligere er det nødvendigt, at overvågning af organernes funktion kan foregå på samme måde som hos mennesker, da dyrenes tilstand under forsøget kan holdes på et acceptabelt niveau, samt resultater kan i højere grad overføres til den kliniske hverdag, da dyrene har modtaget behandling, som ligger op ad den, som patienter modtager. Grise af Dansk Landrace opfylder disse kriterier.
Ønsket varighed af tilladelsen til det beskrevne forsøg angivet i antal år:
2

Forsøget ønskes afviklet august til november 2012. Den angivne varighed giver mulighed for at afvikle forsøget, på trods af uforudsete forsinkelser af den ene eller anden art.
Dyreforsøgstilsynets afgørelse

Rådet for Dyreforsøg har på sit møde 28. juni 2012 truffet følgende afgørelse:

 

Dyreforsøgstilsynet har givet dig tilladelse til at udføre forsøg med grisei en periode på 2 år, jf. lov om dyreforsøg[1].

 

Tilladelsen er givet som beskrevet i din vedlagte ansøgning, herunder 1 C-skema.

 

I øvrigt gælder følgende vilkår:

 

I tilfælde af væsentligt påvirket almentilstand eller ved lidelsesvoldende komplikationer skal tilstanden straks afhjælpes, eller dyrene aflives.

 

Forsøgene må udføres på det beskrevede forsøgssted, således at dyrene opstaldes i de hertil hørende dyrestalde.

 

Der skal føres en journal over forsøgene, jf. bekendtgørelse om føring af journal over dyreforsøg. Journalføringen skal ske i et Excel ark efter journalbekendtgørelsens bestemmelser

 

Udover ansvaret for forsøgenes udførelse har De også ansvaret for staldes og forsøgslokalers indretning og drift samt dyrenes pasning og journalføringen, jfr. lovens § 3, stk. 3, da der ikke er søgt om og opnået anden ansvarsplacering efter § 2, stk. 2.

 

Efter Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 715 af 1. august 1994 om betaling af gebyr for tilladelse til dyreforsøg udgør gebyret for denne tilladelse i alt 2.500 kr. Der vil fra Økonomistyrelsens Service Center (ØSC) blive fremsendt et indbetalingskort, som bedes benyttet ved indbetalingen. Såfremt anden indbetalingsform anvendes, bedes sag nr. 2012-15-2934-00121 anført.

 

Dyreforsøgstilsynet har underrettet fakultetsdyrlægen om denne tilladelse, jf. § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 997 af 16. august 2010 om forsøgsdyrs pasning og opstaldning.

 

Med venlig hilsen

f. Christian Lundblad

formand

 

  Leif R. Lund[1] Lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1306 af 23. november 2007