Til forsiden
Om Dyreforsøgstilsynet Justitsministeriet hjemmeside
2017
2016
2015
2014
2013
2012
December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Februar 2012 > J.nr. 2012-15-2934-00397
J.nr. 2012-15-2934-00397 - Ansøgning 2011
Indhold
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten: C 1
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten: C 2
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten: C 3
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten: C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 1
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 10
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 11
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 12
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 13
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 14
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 15
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 16
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 17
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 18
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 19
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 2
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 20
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 21
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 22
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 5
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 6
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 7
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 8
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr G 9
Dyreforsøgstilsynets afgørelse
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten:  C 1
Beskriv forsøget generelt: Denne del af ansøgningen skal kunne forstås af ikke fagfolk og skal omfatte: A) En beskrivelse af forsøgets formål. B) En redegørelse for, at tilsvarende viden kun kan opnås ved anvendelse af levende dyr (B1) og ikke kan opnås ved mindre belastende undersøgelser (B2) eller ved anvendelse af færre dyr (B3). C) En kort redegørelse for antagelsen om, at forsøget er til væsentlig gavn. D) En beskrivelse af samtlige indgreb, der ønskes foretaget på dyrene, herunder en udførlig beskrivelse af den belastning, dyrene herved udsættes for.
A) Formålet med forsøget er at undersøge nye neuronale receptorers (kaldet Vps10p-D) funktioner i øjet ved brug af genmanipulerede mus med ophævet genfunktion af specifikke Vps10p-D receptorer. Receptorfamilien udgøres af fem medlemmer; sortilin, SorLA og SorCS1-3, og indledense studier har vist at receptorerne spiller en afgørende rolle for regulationen af nervecellers overlevelse og død. Eksemplevis er ophørt aktivitet af receptoren SorLA involveret i udviklingen af Alzheimers sygdom og receptoreren Sortilin regulerer nervecelledød induceret som følge af læsioner på nervesystemet. Vi ønsker fremadrettet at undersøge det molekylære grundlag for funktionen af receptorerne på øjets udvikling og funktioner. Disse fænomener involverer andre neuronale proteiner, og da disse på cellulært niveau reguleres af Vps10p-D receptorerne vil det være vigtigt at undersøge fænomenerne i vores transgene dyremodeller.

B) Det er ikke muligt at foretage sådanne undersøgelse på primære nervecelle kulturer, idet dyrkede celler på ingen måde kan afspejle de fænomener som foregår i øjet mellem mange forskellige celletyper og med en præcis struktur. For at afgøre om Vps10p-D receptorerne har en universel effekt på øjets celler i deres naturlige miljø , er det nødvendigt at undersøge hver enkelt musemodel i flere eksperimentelle scenarier.

C) Alzheimers demens rammer i stor udstrækning den ældre befolkningsgruppe, og en del af disse patienter bliver også ramt af synsforstyrrelser. Dannelsen af proteinet Amyloid beta antages at være direkte årsag til denne lidelse. Det antages også at Amyloid beta kan være årsag til udvikling af “age-dependent macular degeneration" (AMD) som er den hyppigste årsag til nedsat synsevne og blindhed i den vestlige verden. Det er derfor yderst vigtigt at vi lærer baggrunden for og identifikation af de faktorer der er medvirkende til regulering af Amyloid produktionen.

D) Det eksperimentelle indgreb er veletableret i både mus og rotter ved andre forskningsgrupper (fx Matsuda and Cepko, PNAS, 2004, 101, 16-22). Musene vil efter fødsel blive bedøvet og bagest i øjet (retina) få indsprøjtet ca en halv microliter væske med DNA, der koder for ikke-muteret SorLA receptor eller genetiske varianter af receptoren. Dette DNA vil oftest være koplet til et farvemolekyle, så man præcist kan følge de nerveceller, der udtrykker den genindførte receptor. Derved håber vi at kunne genetablere korrekt udvikling af retina. Dyrene vil efterfølgende blive observeret i opvågningsperioden og sættes tilbage til deres mor. Overlevelse efter indgrebet vil strække sig op til fire uger, hvor dyret vil blive aflivet ved højdosis af anæstesi. Dyrets øjne vil blive udtaget til analyser, hvorved retinas struktur kan studeres. Andre dyr vil forinden aflivning have gennemgået synstest for vurdering effekten af receptoren. Det forventes ikke at dyrene vil undergå nogen belastning så snart de er kommet sig oven på det operative indgreb.
Skyldes forsøgene krav fra myndighed, som led i godkendelse af stof eller produkt?
Hvis "Ja", beskriv nærmere
Nej
Beskriv forsøgets type, art og forløb, herunder de planlagte indgreb og påvirkning af organfunktioner:
(Der vedlægges evt. forsøgsprotokol. Det angives og begrundes, hvorvidt de givne oplysninger skal hemmeligholdes).
Nyfødte museunger bedøves og nedkøles på is, hvorefter der laves en smal åbning i øjenlåget og sclera nær linsen med en 30-gauge nål. DNA opløst i PBS der indeholder 0.1 % fast green (tracer farvestof) injiceres i det subretinale område gennem den fremstillede åbning med en Hamilton sprøjte påsat en 32-/33-gauge blunt-end nål under dissektionsmikrokop. Efter indførsel af DNA, dybbes tweezer-type elektroder kort i PBS og placeres dernæst blødt omkring hovedet på dyret, og der gives 5 gange 80-V puls af 50 msek varighed med 950 msek intervaller. Der gives kun DNA i det højre øje. De opererede dyr overføres til opvågning under varmelampe med konstant overvågning indtil de vågner af bedøvelsen, og de genforenes dernæst med deres moder. Efter 15-30 dage vil dyrene blive aflivet ved højdosis af anæstesi og hele øjet blive præpareret til histologiske analyser hvorved genekspression kan følges.
Belastningsgraden:
Ubehag: Moderat
Der vil ikke være gener udover selve indgrebet. Den største belastning må forventes umiddelbart efter det kortvarige indgreb. Dernæst ingen belastning i de efterfølgende op til fire uger. Såret heles meget hurtigt i den nyfødte mus og øjet åbner samtidig med det andet (urørte) øje.
Lidelse: Moderat
Der vil ikke være gener udover selve indgrebet. Der vil blive administreret smertestillende hvis dette vurderes nødvendigt. Lidelsen forventes at aftage efter et par dage. Evt. synsforstyrrelse på det påvirkede øje er ukendt men er ikke beskrevet at genere musen.
Smerte: Let
Udover smerte forbundet med opvågning efter operation forventes ingen yderligere smerte. Hvis tegn på alvorlige symptomer vil dyret øjeblikkeligt blive aflivet ved cervikal dislokation.
Påvirket bevægelsesfrihed: Nej
Påføres varigt mén: Ja
Muligvis synsnedsættelse på det ene øje (se ovenfor) men det er ikke beskrevet.
Belastningens varighed:
Kortvarigt
Forsøgets varighed:
Uger
Aflives i bedøvelsen (akutte forsøg):
Nej
Beskriv den anvendte anæstesi for hver dyreart:
Inden operation bedøves de nyfødte museunger ved nedkøling på is jvf protokollen fra Matsuda og Cepko (PNAS, 2004, 101, 16-22). Bedøvelse af neonatale mus (P0) med ketamin/xylazin vurderes ikke muligt uden påsørt større lidelse end hypotermisk bedøvelse.
Beskriv den påtænkte smertebehandling og anden lindrende behandling for hver dyreart:
Ved observeret belastning grundet ændring i retinal protein ekspressionsmønster (dog ikke forventeligt) vil dyrene øjeblikkeligt blive aflivet ved cervikal dislokation
Angiv de velfærdsmæssige kriterier (humane endpoints) for afbrydelse af forsøget for hver dyreart:
Ved observeret belastning grundet ændring i retinal protein ekspressionsmønster (dog ikke forventeligt) vil dyrene øjeblikkeligt blive aflivet ved cervikal dislokation
Angiv aflivningsmetoden for hver dyreart:
Ved aflivning benyttes højdosis af Mebumal SAD, injektionsvæske eller cervikal dislokation
Beskriv pasningen af og tilsyn med dyrene, herunder særlige foranstaltninger ved tilsyn:
Tilses dagligt af personale med mindst B-niveau kursus.
Dyreart og antal pr. år: (Såfremt der påtænkes anvendt genetisk modificerede dyr, udfyldes det særskilte skema for hver anvendelse.)
Ca. 100 stk mus ialt fra vildtype og sorLA knockout muselinier.
Ønsket varighed af tilladelsen til det beskrevne forsøg angivet i antal år:
5

Tidligere forsøg har vist, at APP påvirker retinas udvikling, og da SorLA regulerer SorLA vil dette projekt kræve en lang række af efterfølgende forsøg med længere tidsintervaller, hvor effekten slår igennem. 5 år vil tillade at forsøgene gøres ordentligt under stadig udvikling og optimering af teknikken.
Til skemaet er følgende G-skemaer tilknyttet
G 2
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten:  C 2
Beskriv forsøget generelt: Denne del af ansøgningen skal kunne forstås af ikke fagfolk og skal omfatte: A) En beskrivelse af forsøgets formål. B) En redegørelse for, at tilsvarende viden kun kan opnås ved anvendelse af levende dyr (B1) og ikke kan opnås ved mindre belastende undersøgelser (B2) eller ved anvendelse af færre dyr (B3). C) En kort redegørelse for antagelsen om, at forsøget er til væsentlig gavn. D) En beskrivelse af samtlige indgreb, der ønskes foretaget på dyrene, herunder en udførlig beskrivelse af den belastning, dyrene herved udsættes for.
A) Formålet med forsøget er at undersøge nye neuronale receptorers (kaldet Vps10p-D) involvering i udviklingen af åreforkalkning (aterosklerose), lipidstofskiftet (kolesterol og fedtsyrer) samt diabetes (sukkerstofskiftet) ved brug af genmanipulerede mus med ophævet genfunktion af specifikke Vps10p-D receptorer. Receptorfamilien udgøres af fem medlemmer; sortilin, SorLA og SorCS1-3, og indledende studier har vist at receptorerne spiller en afgørende rolle for lipidstofstiftet, og vi ønsker derfor at sammenligne udviklingen af aterosklerose og forskelle i lipidstofskiftet i genmanipulerede mus med ophævet genfunktion, eller overudtryk af specifikke Vps10p-D receptorer (eller dele af disse receptorer) med almindelige mus. Vi ønsker desuden fremadrettet at undersøge det molekylære grundlag for udvikling af fænomener som type-2 sukkersyge og insulinresistens

B) Det kliniske og patofysiologiske sygdomskompleks kan ikke genskabes ved brug af nuværende tilgængelige in vitro modeler, da disse er alt for simple til at afspejle det komplekse samspil af reaktioner, som foregår I hele den levende organisme. For at afgøre om Vps10p-D receptorerne har en universel effekt på udviklingen af aterosklerose eller diabetes, er det nødvendigt at undersøge hver enkelt musemodel i flere eksperimentelle scenarier. Da de fem receptorer i Vps10p-D familien samtidig har en udtalt strukturel lighed, er det tænkeligt, at de i betydeligt omfang vil kunne overtage hinandens funktioner. For at afsløre et sådant overlap af funktion kan det blive nødvendigt at avle de enkelte muselinier ind i hinanden.

C) Aterosklerose er langt den hyppigste årsag til utilstrækkelig blodforsyning (iskæmi) i hjertet, hjernen og benene og er dermed den sygdom, som forårsager flest dødsfald og flest tilfælde af svær kronisk invaliditet i Danmark. På trods af betydelige videnskabelige fremskridt indenfor erkendelsen af sygdommens opståen og forebyggelse samt udviklingen af nye medicinske præparater, er aterosklerose forsat en hyppig og alvorlig lidelse. Der er derfor til stadighed brug for ny viden til videre afklaring af sygdomsudviklingen på molekylært niveau og identificering af nye attraktive mål for lægemidler. Mht type -2 diabetes har kan patienter have mutationer i specifikke Vps10p-D receptorer. Fedme er en stor risikofaktor for udviklingen af diabetes type-2, mens genetiske faktorer udgør ca. 50% risikofaktor for udvikling af diabetes mellitus type-2. Det er derfor målsætningen, at undersøge mus der har alle receptor-varianter inaktiveret, mus med ophørt genfunktion af receptor-varianterne enkeltvis samt mus der overudtrykker de enkelte receptorvarianter. Der udover undersøges en musemodel for fedme med manglende leptin receptor funktion. En afklaring af receptorernes rolle i sygdomsudviklingen og/eller fedme vil øge mulighederne for at udvikle bedre medicinsk behandling.

D) Musene vil efter op til 20 uger på Western-type diæt (fed kost) blive aflivet og blodprøver analyseres for indhold af lipoproteiner. Tillige vil aorta blive isoleret med henblik på vævsundersøgelser for at evaluere graden af aflejringer, og der vil blive udarbejdet en analyse for størrelsen af aflejringer I aorta i de forskellige forsøgsgrupper. Såfremt indledende forsøg viser, at ophørt genfunktion fører til øget udvikling af aterosklerose, vil vi undersøge om hæmmere af specifikke signaleringsmekanismer kan hindre eller mindske udviklingen af karbeskadigelserne. Forskellige klasser af fedtpartikler i blodet vil blive undersøgt, særligt om fordelingen af de forskellige typer eller deres udskillelse fra leveren ændres som følge af genetiske modifikationer. Dette vil ske enten på musenes eget blod eller ved injektion af radioaktivt mærket fedtpartikler, hvis fordeling og levetid efterfølgende kan følges. Tilsvarende vil injektion af virus, som gen-introducerer manglende proteiner, være værdifuldt for at undersøge, om akut tilførsel af det givne protein kan ændre fænomener observeret i gen-deficiente mus tilbage til normale mus. Mht sukkestofskiftet vil voksne (gruppe 1) mus fastes over natten, med adgang til vand, hvorefter glukose injiceres intraperitonealt (i.p.), dvs i bughulen. Andre voksne mus (gruppe 2) ikke fastende vil blive injiceret i.p. med insulin. Efterfulgt af blodprøvetagning (af begge grupper) ca. hver halve time derefter i op til 2 timer. Dyret aflives efterfølgende ved højdosis af Mebumal eller cervikal dislokation. Ovennævnte forsøg vil også blive udført på mus, som i leveren overudtrykker en Vps10p-receptor via infektion med virus, samt efter injektion af oprenset receptor.
Skyldes forsøgene krav fra myndighed, som led i godkendelse af stof eller produkt?
Hvis "Ja", beskriv nærmere
Nej
Beskriv forsøgets type, art og forløb, herunder de planlagte indgreb og påvirkning af organfunktioner:
(Der vedlægges evt. forsøgsprotokol. Det angives og begrundes, hvorvidt de givne oplysninger skal hemmeligholdes).
Blodprøver fra voksne mus, der har levet af Western-type diet i op til 20 uger, vil blive udtaget fra halevene (med varmelampe, under bedøvelse) og analyseres for indhold af lipoproteiner. Efterfølgende vil musen gives højdosis af Mebumal og efterfølgende blive transcardialt perfunderet med fixativ. Aorta isoleres med henblik på forskellige histologiske og immunohistokemiske undersøgelser. Der vil blive udarbejdet en statistisk analyse for sværhedsgraden af aterosklerotiske plaques i de forskellige forsøgsgrupper. Såfremt initiale forsøg indikerer, at ophørt genfunktion fører til øget udvikling af aterosklerose, vil vi undersøge om administration med en hæmmer af PDGF receptor signaleringen, kan hindre eller mindske udviklingen af karbeskadigelserne. Administrationen af hæmmer vil blive givet intraperitonealt 4-8 gange i løbet af de 20 uger musen lever på Western-type diet. Glucose-tolerance: Voksne mus fastes op til 14 timer, med adgang til vand i hele fasteperioden1). Glukose (2 mg/gr. kropsvægt) injiceres intraperitonealt (i.p.). Alternativt anvendes deoxy[1-3H]-glucose) (1-2 mikro-Ci/mus). Efterfølgende blodtapning fra kæbe (kæbeblod") eller fra halevene (under varmelampe, under bedøvelse med isofluran) (50 ul) ca. hver halve time i op til 2 timer (max 5 blodprøver pr. mus). Dyrene aflives efterfølgende ved højdosis af Mebumal eller cervikal dislokation. Insulin-tolerance: Mus fastes i op til 4 timer, hvorefter insulin (20mu/gr kropsvægt) injiceres intraperitonealt (i.p.) eller i halevenen (i.v.). Alternativt anvendes radioaktiv 125I (1-2 mikro-Ci/mus). Efterfølgende foretages blodtapning som beskrevet ovenfor (ca. 50 ul) efter 15, 30, 60 og 120 min (max 5 blodprøver pr. dyr) under kortvarig (1 min) bedøvelse af isofluran. Dyrene aflives efterfølgende ved højdosis af Mebumal eller cervikal dislokation. Injektion i.p. eller i.v. af oprenset solubelt (evt. svagt radioaktivt I125 mærket) SorCS1 protein: injektion af ca 150 mikroliter foretages en gang dagligt i op til 2 uger, i hvilken periode glucose- og insulintolerancetests foretages (se ovenfor)

Virusforsøg: Dyrene vil forblive overvåget i Klasse 2 faciliteten i 2 dage i et kontrolleret miljø og vil i dette tidsrum blive betragtet som kontaminerede. Efter karantænen kan virus infektionen anses for inert, dyrene kan derfor betragtes som rene og ikke-smittefarlige, og kan placeres i en normal dyrestald. Materiale der har været i kontakt med dyrene under karantæne perioden (bure, strøelse, mad og vand) vil blive autoklaveret. Forsøgene med receptorekspression (rAV, rAAV, rLV) vil typisk strække sig over op til 12 uger uger, hvorefter dyrene aflives (se nedenfor). Ved Cre-medieret (rAV) genaktivering, vil dyrene i enkelte tilfælde blive monitoreret i op til 6 mdr. Indgrebet medfører ingen forstyrret motorisk eller cerebral funktion. Dyret kan bevæge sig frit og det kan æde og drikke uden problemer. Dyrene vil blive overvåget dagligt og ved ethvert tegn på lidelse (ingen "pudse" adfærd, mindsket vand- eller fødeindtag, vægttab) vil dyrene blive aflivet ved en overdosis af pentobarbital eller nakketræk.

Isotop/fluoroscens-mærket LDL/kylomikron forsøg: Der forventes ingen gener for musen udover haleveneinjektionen. Efter endt blodprøvetagning aflives dyret (op til 72 timer efter injektionen). Tyloxapol experimenter. For at undersøge forskelle i udskillelsen af fedtstofferne cholesterol og triacylglycerol i partikler fra leveren, ønsker vi at blokere den perifere hydrolysering af triacylglycerol via lipoproteinlipasen med tyloxapol (triton WR1339). Der vil i forsøgene blive udtaget blod som ovenfor, med henblik på måling af triacylglycerol til beregning af sekretionshastigheden. Dyrene aflives ved forsøgets afslutning (ca. 2 timer efter injektion af tyloxapol). Der forventes ingen gener for musen udover injektionen/blodprøvetagning i halevenen.

Aflivning: Til histologiske undersøgelser vil dyrene få en overdosis af pentobarbital. Når vejrtrækningen ophører, vil der blive indsprøjtet saltvand intracardialt efterfulgt af 4% paraformaldehyd. Til biokemiske undersøgelser vil dyrene blive aflivet ved nakketræk.

Haleveneinjektioner: Haleveneinjektioner vil blive udført ved antiseptiske teknikker på vågne mus. Musene "varmes" op med varmelampe (med lysdæmper, for at kunne justere varmeintensiteten) for at udvide/dilatere venerne på halen. Varmelampen placeres udenfor buret i den ene ende, således musene selv kan gå væk fra varmen, såfremt de får det for varmt. Musene placeres derefter i et kammer med et hul, hvorfra halen stikker ud, og hvor musene ikke har mulighed for at vende sig. Venen dilateres yderligere med påsætning af specialfremstillet stase, der kan en-hånds-betjenes. Der vil blive injiceret et volumen (isotonisk) på op mod 250 ul vha. en 1000-ul engangssprøjte (med minimalt dødrum) påsat en 27G nål. Injektionen vil forløbe over en 10-30-sekunders periode, hvorefter nålen vil forblive i injektionsstedet endnu 5 sekunder før den fjernes forsigtigt 1,2. Indgrebet/indsprøjtningen varer under 1 min sammenlagt.

Kylomikron/LDL forsøg (label med 125I eller fluoroscens): For at undersøge kinetik/dynamik af kylomikroner/LDL-partikler, vil vi undersøge forsvindingshastighed fra plasma og vævsfordeling ved at injicere mærkede kylomikroner eller LDL-partikler i mus via halevenen. Der forventes ingen gener for musen, udover selve haleveneinjektion (beskrevet ovenfor). Blodprøvetagningerne vil blive fortaget som beskrevet ovenfor under isofluran anæstesi.

Lipoproteinmetabolisme in vitro: For at undersøge sekretionen af VLDL partikler, samt optag af LDL partikler, i leverceller, høstes leverceller (primære hepatocytter) fra mus. Dette gøres ved at overdosere musen med Rompun/Ketalar mix, og perfundere leveren gennem vena portae med en Kollagenase eller EDTA opløsning, for at få cellerne fri. Levervenerne overskæres når perfusionen startes. Musen dør af overdosis og forblødning.

Virus forsøg: Rekombinant adenovirus (rAV), adeno-associeret virus (rAAV) og lentivirus (rLV) kodende for en Vps10p-domæne receptor, Cre-rekombinase eller beta-galactosidase (negativ control) vil blive injiceret i halevenen på mus. Brug af virus til at overudtrykke proteiner har i andre modeller baseret på virale vektorer vist sig at være værdifulde i forståelsen af et proteins (f.eks. LDLR) involvering i eksemplevis cholesterolomsætningen3. Al håndtering med virus foregår i en klasse II facilitet.

rAV, rAAV og rLV tilhører henholdsvis adenoviridae, parvoviridae, og retroviridae familien (alle kommercielt tilgængelige som tomme vira, hvor et DNA konstrukt kan indsættes). De rekombinante vira har fået fjernet ca. 96% af det virale genom, således at de udover transgenet kun indeholder gener, der er påkrævet for viral pakning og integration. Virussets evne til at replikere sig er elimineret. Virus vil blive udviklet i henhold til standardprotokoller4. I modsætning til rAV og rAAV som er episomale, kan rLV vektorer lade sig integrere og stabilt udtrykke deres transgene produkt. Vira der udtrykker Cre under en given promotor anvendes til at aktivere et transgen i genetisk manipulerede mus, hvor genets promotor er flankeret af loxP-sites. Cre-virus resulterer i rekombination mellem loxP-sites, hvorved promotoren aktiveres. Beta-galactosidase-kodende virus skal fungere som kontrol for virusinfektionernes evne til at transduktere det givne væv (typisk leveren).

Vores formål er at undersøge cholesterol- og glukosemetabolismen i dyr uden (KO), med normal receptorekspression (kontrolmus) og med overekspression (virus). Herudover vil vi gerne normalisere mus med ophørt ekspression (KO) af en Vps10p-domæne receptor med virus.

1 Kirik, D., Rosenblad, C. & Bjorklund, A. Characterization of behavioral and neurodegenerative changes following partial lesions of the nigrostriatal dopamine system induced by intrastriatal 6-hydroxydopamine in the rat. Exp Neurol 152, 259-277 (1998). 2 Kirik, D. & Bjorklund, A. Modeling CNS neurodegeneration by overexpression of disease-causing proteins using viral vectors. Trends Neurosci 26, 386-392 (2003). 3 Ishibashi, S. et al. Hypercholesterolemia in Low-Density-Lipoprotein Receptor Knockout Mice and Its Reversal by Adenovirus-Mediated Gene Delivery. Journal of Clinical Investigation 92, 883-893 (1993). 4 Anderson, R. D., Haskell, R. E., Xia, H., Roessler, B. J. & Davidson, B. L. A simple method for the rapid generation of recombinant adenovirus vectors. Gene Therapy 7, 1034-1038, doi:10.1038/sj.gt.3301197 (2000).
Belastningsgraden:
Ubehag: Let
14 timers faste (kun unde foder) giver sult.
Lidelse: Let
Homozygote (ApoE / LDLR KO) mus dør tilsyneladende tidligere end normale mus og det skyldes sandsynligvis hjerteiskæmi efter ca 2. år. I den aldersgruppe, vi ønsker at anvende (op til et 1 år), er der ikke beskrevet nogen symptomer. Ved virusinjektioner forventes ingen smerter hos musen men dog forbigående gener. Blodprøvetagning gentagne gange vil være af gene for dyret.
Smerte: Let
Jævnfør ovenfor
Påvirket bevægelsesfrihed: Nej
Påføres varigt mén: Nej
Homozygoter udvikler spontan aterosklerose i meget høj alder (ca 2 år). Vi ønsker kun at anvende max. 1 årige mus.
Belastningens varighed:
Kortvarigt
Forsøgets varighed:
Måneder
Aflives i bedøvelsen (akutte forsøg):
Nej
Beskriv den anvendte anæstesi for hver dyreart:
Mebumal (pentobarbital) gives i.p. ved perfusionsfixering af mus (mhp. udtagning af væv til histologisk analyse)
Isofluran anæstesi gives blodprøvetagning.
Beskriv den påtænkte smertebehandling og anden lindrende behandling for hver dyreart:
Ved observeret belastning grundet Western-type diæten, virus injektion, tyloxapol injektion, eller mærket lipoprotein vil dyrene øjeblikkeligt blive aflivet ved cervikal dislokation.
Angiv de velfærdsmæssige kriterier (humane endpoints) for afbrydelse af forsøget for hver dyreart:
Ved observeret belastning grundet Western-type diæten, virus injektion, tyloxapol injektion, eller mærket lipoprotein vil dyrene øjeblikkeligt blive aflivet ved cervikal dislokation
Angiv aflivningsmetoden for hver dyreart:
Ved aflivning benyttes højdosis af Mebumal eller nakketræk.
Beskriv pasningen af og tilsyn med dyrene, herunder særlige foranstaltninger ved tilsyn:
Tilses dagligt af dyrepasser med B-niveau kursus.
Dyreart og antal pr. år: (Såfremt der påtænkes anvendt genetisk modificerede dyr, udfyldes det særskilte skema for hver anvendelse.)
Ca. 175 stk mus ialt fra relevante angivne muselinier.
Ønsket varighed af tilladelsen til det beskrevne forsøg angivet i antal år:
5

Forsøgenes kompleksitet og varighed fordrer en lang periode til optimering og at tingene kan gøres i et fornuftigt tempo.
Til skemaet er følgende G-skemaer tilknyttet
G 1
G 2
G 3
G 8
G 9
G 10
G 12
G 13
G 14
G 15
G 16
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten:  C 3
Beskriv forsøget generelt: Denne del af ansøgningen skal kunne forstås af ikke fagfolk og skal omfatte: A) En beskrivelse af forsøgets formål. B) En redegørelse for, at tilsvarende viden kun kan opnås ved anvendelse af levende dyr (B1) og ikke kan opnås ved mindre belastende undersøgelser (B2) eller ved anvendelse af færre dyr (B3). C) En kort redegørelse for antagelsen om, at forsøget er til væsentlig gavn. D) En beskrivelse af samtlige indgreb, der ønskes foretaget på dyrene, herunder en udførlig beskrivelse af den belastning, dyrene herved udsættes for.
A) Formålet med forsøget er at undersøge nye neuronale receptorers (kaldet Vps10p-D) involvering i regulering af nervesignaler i hjernen ved brug af genmanipulerede mus med ophævet genfunktion af specifikke Vps10p-D receptorer. Receptorfamilien udgøres af fem medlemmer; sortilin, SorLA og SorCS1-3, og indledense studier har vist at receptorerne spiller en afgørende rolle for regulationen af nervecellers evne til at tale sammen, hvilket er et af de vigtige led i den måde hjernen bearbejder input udefra og tolker dem som følelser såsom frygt, vrede, angst etc. Fænomenet kaldes synaptisk plasticitet, og vi ønsker fremadrettet at undersøge det molekylære grundlag for udvikling af synaptisk plasticitet som konsekvens af fraværet af Vps10p-D receptorerne.

B) Det er selvsagt ikke muligt at foretage adfærdsmæssige undersøgelse på primære nervecelle kulturer, idet dyrkede nerveceller ikke er under indflydelse af det samme komplekse samspil af faktorer som ses i den levende organisme. Ej heller kan komplekse begreber som “frygt" aflæses i en petriskål men kræver definerede situationer, hvor musen skal forholde sig til sine opgivelser og forventningerne til disse.

C) Patienter med psykiske og neurologiske lidelser har ofte ændringer (mutationer) i specifikke Vps10p-D receptorer. Genetiske faktorer spiller en afgørende rolle for udviklingen af neurologiske lidelser og er væsentlige for udviklingen af psykiske lidelser. Det er derfor målsætningen, at undersøge mus der har alle Vps10p-D receptorer inaktiveret samt mus med ophørt genfunktion af receptor varianterne enkeltvis. En afklaring af Vps10p-D receptorers rolle i sygdomsudviklingen vil kunne øge mulighederne for at udvikle bedre medicinsk behandling.

D) Voksne mus vil blive studeret i en række af adfærdstest. Den grundlæggende bevægelighed og motorik vil blive undersøgt hos musene, samt deres udforskning af objekter. Mus vil også undergå hukommelsestests. Dyret aflives efterfølgende ved høj dosis Mebumal eller nakketræk.
Skyldes forsøgene krav fra myndighed, som led i godkendelse af stof eller produkt?
Hvis "Ja", beskriv nærmere
Nej
Beskriv forsøgets type, art og forløb, herunder de planlagte indgreb og påvirkning af organfunktioner:
(Der vedlægges evt. forsøgsprotokol. Det angives og begrundes, hvorvidt de givne oplysninger skal hemmeligholdes).
Følgende adfærdsforsøg vil blive udført. Generelt skal bemærkes, at mus udsættes kun for én belastende adfærdstest. Men mus kan starte i open field, fortsætte i elevated plus maze og slutte i en belastende adfærdstest. Herefter aflives mus med det samme.

Open field (anvendes til at studere generel aktivitet i mus): Voksne mus mellem 1 og 24 måneder anbringes i en kasse (40x40 cm) i 5-60 min og deres adfærd filmes med et videokamera og analyseres af en computer (Chen et al. Science (314) 2006). I disse tests oplever mus intet ubehag.

Elevated plus maze (anvendes til at studere angst og risikovillighed i mus): Voksne mus mellem 1 og 24 måneder testes i et kryds af plastic hævet 40 cm over gulvet og bestående af to lukkede arme og to åbne arme (35x5 cm) i 5-60 min og deres adfærd filmes med et videokamera og analyseres af en computer (Chen et al. Science (314) 2006). I disse tests oplever mus intet ubehag.

Barnes maze (test for hukommelse): Bestående af et rundt bord hævet 70 cm over gulvet (Barnes. J Comp Physiol Psychol (93) 1979). Bordet har 24 huller hvoraf kun ét fører til en flugtvej. Voksne mus mellem 1 og 24 måneder testes i 5-60 min over fem dage for at lære at finde det rigtige hul. Deres adfærd filmes med et videokamera og analyseres af en computer. I disse tests oplever mus intet ubehag.

Passive avoidance (test for hukommelse (Minichiello et al. Neuron (36) 2002)): Voksne mus mellem 1 og 24 måneder anbringes i en box bestående af to rum. Lyset tændes i det første rum hvorefter musen naturligt søger over i det mørke rum. Døren mellem de to rum lukkes og musen modtager et kort stød på fødderne (1 s, 0.1-0.8 mA). 1-31 dage senere anbringes musen igen i det oplyste rum og dens tøven overfor det mørke rum er et udtryk at den husker stødet.

Contextual and cue-dependent fear conditioning (bruges til at skelne hippocampus-afhængig og amygdala-afhængig hukommelse (Chen et al. Science (314) 2006)): Voksne mus mellem 1 og 24 måneder anbringes i en lydtæt box hvor de modtager tre sekvenser af en tone (5 kHz, 70 dB) og shock (0.1-0.8 mA). På andendagen anbringes de i boxen igen men denne dag modtager de hverken tone eller shock. På tredjedagen anbringes mus i ny box men udsættes for tonen fra førstedagen. På anden- og tredjedag monitoreres musens bevægelser. Den tid musen står helt stille er et udtryk for hvor godt den husker boxen og tonen fra førstedagen.

Forced swim test (test for depressiv adfærd i mus (Porsolt et al. Nature (266) 1977)): Voksne mus mellem 1 og 24 måneder anbringes 6 min i bægerglas med vand (15 cm i diameter. Vandhøjde 15 cm). Tiden mus tilbringer enten med at svømme eller flyde kvantificeres.

Prepulse inhibition (test for schizofreni-lignende adfærd): Voksne mus mellem 1 og 24 måneder udsættes for en række lydpulser (80-120 dB) af få millisekunders varighed. Musens startle respons måles med en load cell coupler. I denne test oplever musen mildt ubehag, men det er empirisk fundet nødvendigt at anvende høj lydpuls for at kunne anvende denne test.

I særlige tilfælde for hver af de ovenstående test vil mus på forhånd blive behandlet med variende dosis medicin rettet mod enten schizophreni, ADHD, depression, bipolær sygdom eller med psykostimulanter som morfin, amfetamin, kokain.
Belastningsgraden:
Ubehag: Betydelig
mindre stød og lignende men muligvis med mange gentagelser.
Lidelse: Moderat
Mindre stød og lignende. Kortvarig oplevelse af frygt.
Smerte: Moderat
Mindre stød og lignende.
Påvirket bevægelsesfrihed: Ja
Adfærdstests udføres i definerede omgivelser, som i kortere tid kan hæmme musenes bevægelsesfrihed.
Påføres varigt mén: Nej
Kun mindre stød for at teste hukommelse over tid.
Belastningens varighed:
Kortvarigt
Forsøgets varighed:
Uger
Aflives i bedøvelsen (akutte forsøg):
Nej
Beskriv den anvendte anæstesi for hver dyreart:
ingen bedøvelse
Beskriv den påtænkte smertebehandling og anden lindrende behandling for hver dyreart:
Ingen væsentlig smerter påføres.
Angiv de velfærdsmæssige kriterier (humane endpoints) for afbrydelse af forsøget for hver dyreart:
ingen operative indgreb eller lignende udføres.
Angiv aflivningsmetoden for hver dyreart:
overdosis mebumal eller nakketræk.
Beskriv pasningen af og tilsyn med dyrene, herunder særlige foranstaltninger ved tilsyn:
Dyrene tilses under hele forsøget at professionelt og uddannet personale (mindst B-niveau kursus).
Dyreart og antal pr. år: (Såfremt der påtænkes anvendt genetisk modificerede dyr, udfyldes det særskilte skema for hver anvendelse.)
ca. 300 dyr per år, hvoraf visse testes i flere af de anførte forsøg.
Ønsket varighed af tilladelsen til det beskrevne forsøg angivet i antal år:
5

Forsøgene er komplekse og tager lang tid at implementere og optimere. En land tidsramme er ønskeligt for at kunne udføre forsøgene i optimalt tempo og kunne udvikle og teste hypoteser undervejs.
Til skemaet er følgende G-skemaer tilknyttet
G 1
G 2
G 3
G 4
G 5
G 6
G 7
G 9
G 11
G 12
G 13
G 14
G 15
G 16
G 17
G 18
G 19
G 20
G 21
G 22
Beskrivelse af forsøgsaktiviteten:  C 4
Beskriv forsøget generelt: Denne del af ansøgningen skal kunne forstås af ikke fagfolk og skal omfatte: A) En beskrivelse af forsøgets formål. B) En redegørelse for, at tilsvarende viden kun kan opnås ved anvendelse af levende dyr (B1) og ikke kan opnås ved mindre belastende undersøgelser (B2) eller ved anvendelse af færre dyr (B3). C) En kort redegørelse for antagelsen om, at forsøget er til væsentlig gavn. D) En beskrivelse af samtlige indgreb, der ønskes foretaget på dyrene, herunder en udførlig beskrivelse af den belastning, dyrene herved udsættes for.
A) Formålet med forsøget er at undersøge nye neuronale receptorers (kaldet Vps10p-D) involvering i sensoriske og motoriske funktioner i det centrale og perifere nervesystem ved brug af genmanipulerede mus med ophævet genfunktion af specifikke Vps10p-D receptorer. Receptorfamilien udgøres af fem medlemmer; sortilin, SorLA og SorCS1-3, og indledende studier har vist at receptorerne spiller en afgørende rolle for reguleringen af nervecellers overlevelse og død. Eksempelvis er ophørt aktivitet af receptoren SorLA involveret i udviklingen af Alzheimers sygdom og receptoren Sortilin regulerer nervecelledød induceret som følge af læsioner på nervesystemet. Vi ønsker fremadrettet at undersøge det molekylære grundlag for udvikling af fænomener som neuropatisk smerte, synaptisk plasticitet og neuronal regeneration som konsekvens af skade på perifere nerver. Disse fænomener involverer neuronale vækstfaktorer (bl.a. NGF, BDNF), og da receptorerne for disse på cellulært niveau reguleres af Vps10p-D receptorerne vil det være vigtigt at undersøge smerteudvikling i vores transgene dyremodeller.

B) Det er ikke muligt at foretage sådanne undersøgelse på primære nervecelle kulturer, idet dyrkede nerveceller ikke er under indflydelse af det samme komplekse samspil af faktorer som ses i den levende organisme. For at afgøre om Vps10p-D receptorerne har en universiel effekt på neuroners overlevelse/død og regeneration i deres naturlige miljø efter en skade, er det nødvendigt at undersøge hver enkelt musemodel i flere eksperimentelle scenarier, der er karakteriseret ved neuronal skade eller dysfunktion.

C) Forsøgene vil øge forståelsen af de molekylære mekanismer, som ligger til grund for udvikling af smerte og nervernes evne til at regenerere. Fx vil injektion af neuronale tracere (farver), signaleringsmolekyler eller antistoffer direkte i det neuronale væv eller den omgivende cerebrospinale væske vil give viden om nervebaners strukturer og funktion i levende mus, hvilket sjældent er muligt at opnå ved studier af neuronale kulturer, hvor strukturerne ikke er intakte og der derfor vil mangle formodet vigtige synergier. Beskyttelse mod skadelige påvirkninger (sygdom/læsion/smerte) forudsætter en mere præcis identifikation af de faktorer der opretholder den normale funktion eller som kan skade nervevævets funktioner. Derfor håber vi at de planlagte forsøg vil fremme mulighederne væsentlig for udviklingen af forebyggende og helbredende behandlinger til gavn for patienter med de involverede skader.

D) Forsøgene vil være en undersøgelse af nerveskader på transgene mus, evt. kombineret med injektion af aktive stoffer for at modulere den cellulære reaktion på skaden. Sensoriske og motoriske tests vil blive anvendt for at evaluere den funktionelle konsekvens af operationer og/eller injektioner. Flere forskellige modeller for påført, defineret nerveskade vil blive anvendt, altid med valg af den mindst omfattende model, som kan opfylde afklaringen af det videnskabelige spørgsmål. Modellerne vil enten rette sig mod de perifere nerver (1) eller nerver i centralnervesystemet (2). Ad 1) En knude (almindelig tynd suturmateriale benyttes) lægges om ischias nerven (den største nerve i låret) i det ene lår for helt at afsnøre denne. Dette medfører fuldstænding blokade af nervefunktionerne i nerven. Ved alternative modeller til andre formål ligeres kun en del af nerven. To modeller bruges hyppigt og vil blive benyttet: 1) Spared Nerve Injury (SNI), hvor ligation påføres en del af nerven, eller Spinal Nerve Ligation (SNL), en mere veldefineret model hvor kun spinalnerven fra 5. og evt. 6. dorsalrodsganglie overskæres. SNI og SNL tillader måling af ændret smertetærskel i den ikke-ligerede del af nerven. Trykskader induceret med Chronic Constriction Injury (CCI) eller Sciatic Cruch (SC) modeller (hvor den blotlagte sciatic nerve påføres en permanent cuff som konstant men svagt klemmer på nerven (CCI), eller nerven vil alternativt blive hårdt sammentrykket med et defineret tryk i 30-60 sekunder (SC)). Alle ovenstående modeller vil kun blive udført i det ene ben, og da indgrebene inducerer ændringer i dyrenes smertetærskel i den pågældende ben, vil dyrene løbende behandles med smertestillende medicin dagligt (Rimadyl) i mindst en uge efter indgrebet. Ad 2) Spinal Cord Injury (SCI): En mindre del af rygraden blotlægges og fjernes forsigtigt, hvorved rygmarven blotlægges. En mikrosaks benyttes herefter til at overskære ca 1mm af den dorsale rygmarv, hvori motoriske nervebaner findes. Metoden er meget anvendt i bl.a. professor Stephen Strittmatters laboratorium på Yale University, hvor protokollen er adapteret fra ved personlig demonstration. Teknikken tillader undersøgelse af regeneration afhængigt af manglende Vps10p-D receptorer eller eventuelle behandlinger af dyrene. Normalt opnås maksimal gendannelse efter 4-6 uger. Dyrene mister indledningsvist førligheden i bagbenene men lærer hurtigt at bevæge sig med forbenene. Blæren tømmes manuelt ved forsigtig blæreklemning 2 gange dagligt de første 3 uger eller indtil blærefunktionen genetableres. Urinens farve (skal være lys) og lugt vurderes løbende for at sikre fravær af blærebetændelse pga. utilstrækkelig tømning af blæren, men blæreinfektion observeres yderst sjældent. Der er ingen observeret påvirkning af defækation. Efter 3-4 uger vil dyrene delvist være i stand til at bruge bagbenene igen. Dyrene behandles indledningsvist med antibiotika (ampicillin) og dagligt med smertestillende medicin (Rimadyl) den første uge efter indgrebene. Ved injektion i nervevævet er den eksperimentelle model yderst veletableret i både mus og rotter ved andre forskningsgrupper og medfører som udgangspunkt ikke i sig selv mén hos dyret. I praksis foretages et lille operativt indgreb under fuld anæstesi, hvor 5-10 mikroliter steril væske indeholdende det aktive stof indsprøjtes direkte i hjernevævet eller den omgivende væske. Indgrebet er lokalt og kortvarigt og kræver kun mindre åbning af hud og evt hul i kraniet med diameter på størrelse med en mindre kanyle. Ved indsprøjtning i rygradskanalen kræves kun ca. 5mm åbning af huden på ryggen over injektionsstedet. I begge tilfælde kan i visse forsøg indopereres mindre pumpe til injektion af mindre doser af det aktive stof i konstant rate over en længere periode (typisk 1-2 uger). Efter indgrebet sys huden sammen igen. Dyrene vil efterfølgende blive nøje observeret i opvågningsperioden samt blive tildelt smertestillende hvis muligt i forhold til efterfølgende forsøgsprotokol men altid efter behov. Dyret overlever op til to uger efter indgrebet, og i denne periode kan fx forsøg til måling af smerterespons udføres. Flere forskellige modeller til at evaluere omfanget af musenes motoriske evner og sensoriske respons vil blive anvendt. Modellerne vil blive anvendt på både ubehandlede mus og/eller mus som har undergået ét af ovennævnte kirurgiske indgreb, evt. kombineret med injektion af aktive stoffer. Gennemgående er der tale om tests, som ikke i sig er smertefremkaldelse eller kun i mindre grad og over ganske kort tid fremkalder ubehag/smerte, hvorved dyret reagerer. Intensiteten eller tidsrummet inden respons vil da være det ønskede datapunkt for undersøgelsen. Generelt kan forsøgene opdeles i sensoriske (1) eller motoriske (2) tests. Ad 1). Ændret smertetærskel eller respons på mekanisk påvirkning opnås ved at stimulere dyret mekanisk eller med varme og herefter måle ændring i respons i forhold til tid eller intensitet som følge af kirurgisk indgreb og/eller genotype. Følgende sensoriske tests vil blive anvendt: Hotplate: Musen placeres på en varmeplade opvarmet til max 55°C og observeres indtil den tydeligt løfter en pote pga. varmepåvirkningen (fx slikker den). En max-tid på ca. 20 sekunder for forsøget indføres (cut-off) for at undgå skader på hud. Hargreaves test: En veldefineret model for termisk smerterespons. Med en speciel lyskilde rettes en varmestråle mod det ene bagben, og tiden inden borttrækning af foden måles. Cut-off vil være på 20-30 sekunder afhængigt af lyskildens intensitet for at undgå skade på huden. Smertepåvirkning vurderes signifikant mindre end hotplate, idet Hargreaves test kun påfører varme til delområde af én pote, hvorimod hotplate påvirker hele pladen af alle 4 poter hver gang. Musen kan desuden afslutte forsøget ved at flytte foden, hvorimod det på en hotplate først skal løftes ud af forskeren for at standse stimulus. Hargreaves påfører kun let smerte og medfører ingen varige mén. von Frey: En model for sansning af mekaniske stimuli. Musene placeres på et gitterbord, hvorefter et nylon-filament trykkes roligt mod bagpoten nedefra. Stivheden af filamenterne øges indtil musen trækker foden væk mere end 3 ud af 5 gange. Metoden påfører kun svag smerte og ingen varige mén, og musene gentager normal adfærd umiddelbart efter trykkets ophør. Ad 2). Motoriske tests benyttes for at evaluere musenes evne til at koordinere bevægelser, opretholde balance, opretholde bevægelse og lignende. Forsøgene er yderst sjældent fysisk ubehagelige overfor musene. Følgende motoriske tests vil blive anvendt: Rotarod: Musen placeres på en horisontal cylinder placeret i 20 centimeters højde. Forsøget startes ved at cylinderen begynder at rotere på forskellig vis, indtil musen falder ned og lander blødt uden at komme til skade. Gribestyrke: Musen holdes på bagkroppen og lokkes til med forpoterne at holde fat i et gitter eller barre monteret en dynamometer. Musen trækkes langsomt baglæns indtil den slipper apparatet, hvorved den gribestyrke kan evalueres.
Skyldes forsøgene krav fra myndighed, som led i godkendelse af stof eller produkt?
Hvis "Ja", beskriv nærmere
Nej
Beskriv forsøgets type, art og forløb, herunder de planlagte indgreb og påvirkning af organfunktioner:
(Der vedlægges evt. forsøgsprotokol. Det angives og begrundes, hvorvidt de givne oplysninger skal hemmeligholdes).
Kirurgiske indgreb udføres under fuld anæstesi (rompun/ketaler eller Isofluran). Sciatic ligation/Spared nerne injury (SNI): Et ca 1cm snit lægges midt på låret (kun unilateralt). Sciatic nerven blotlægges forsigtigt ved at adskille musklerne midt på låret ved stump dissektion, og efter påførsel af lidocain afsnøret nerven helt eller delvist med sutur. Nerven distalt for suturen overskæres med mikrosaks for at opnå total hæmning af nervefunktionen. Chronic constriction injury (CCI)/Sciatic cruch (SC): Sciatic nerven blotlægges midt på låret (som beskrevet ovenfor) og påføres et mindre plasticrør som medfører kronisk svagt tryk (CCI) eller nerven klemmes med en tang med defineret bredde og trykstyrke (20 MPa) (SC). (beskrevet i Journal of Neuroscience Methods 188 (2010) 71-75) Spared nerve ligation (SNL): L5 spinal nerven (unilateralt) blotlægges ved rygraden ved forsigt at lægge et 2 cm snit over lænden, adskille muskler fra rygraden ved stumt og skarp dissektion til spinalnerven kan ses ved L5 transvers process. Et 2mm stykke af nerven bortskæres, hvorefter muskler og hud sys sammen og dyret er under konstant overvågning i opvågningsfasen. Forsøgene er velbeskrevne i litteraturen og det vides derfor, at dyret meget hurtigt efter indgrebet er aktivt og forholdsvist upåvirket. Dyrene behandles dagligt med smertestillende medicin (Rimadyl; 5 mg/kg) samt indledningsvist med antibiotika (ampicillin; 10 mg/kg). Spinal nerve injury (SCI): Ca. 1 cm af rygraden ved lænden eller midt på ryggen blotlægges forsigtigt for muskler (som beskrevet ovenfor), og den dorsale del af T5-T6 rygradssegment fjernes med kirurgiske mikroknoglesakse. Et 1mm dybt snit (kanyle eller mikrosaks) påføres efter lokalbedøvelse med lidocain, hvorefter muskler og hud sys sammen med 6.0 sutur. Dyret er under konstant overvågning i opvågningsfasen. Blærefunktionen mistet midlertidigt og musene vil derfor manuelt få tømt blæren 2 gange dagligt ved forsigtigt at trykke med tommel- og pegefinger på blæren (mens musen er fikseret i den anden hånd). Blæren forsøges tømt helt, og der holdes øje med urinens farve (skal være lys) og lugt med henblik på blærebetændelse pga utilstrækkelig tømning, men blærebetændelse observeret yderst sjældent. Der er ikke observeret nogen effekt af indgrebet på defækation. Dyrene behandles dagligt med antibiotika (ampicillin) samt smertestillende medicin (Rimadyl) som beskrevet ovenfor. Dyrene vil i ovenstående førsøg blive undersøgt over en 4-8 ugers periode, hvorefter de aflives ved nakketræk eller ved perfusion (under bedøvelse) for at udtage væv til yderligere undersøgelser. Injektioner: Ved et operativt indgreb under fuld anæstesi (Isofluran, alternativt Rompun + Ketalar i fysiologisk saltvand) laves lille (0.5-1 cm) snit i huden enten ovenpå hovedet eller over lænden. Ved snit på hovedet bores et lille hul med kanyle (23G) efter koordinater (over lateral ventrikel eller 3. ventrikel) og 5-10 mikroliter væske sprøjtes ind over 5 minutter i hjernevævet eller i en ventrikel (lateral eller tredje ventrikel) med mikropumpe. Ved injektion i rygmarvskanalen indsprøjtes 5-10 mikroliter væske direkte med 30-33G nål (Hamiltonsprøjte) mellem L4-L5 rygradssegmenter ved at indføre nålen ca. 5mm til kort spjæt (refleks) med halen ses. I begge ovenstående tilfælde kan i visse forsøg indopereres en osmotisk pumpe til vedvarende injektion af mindre mængder aktivt stof i konstant rate. Denne vil da have tube indført i den overfor nævnte injektionssted og selve pumpen fæstnes i nakkehuden som beskrevet af producent). Indsprøjtede stoffer vil være neuronal tracer (farvestof), antistoffer, soluble proteiner eller neurotrofiske faktorer. Huden sys sammen og dyret vil være under observation i opvågningsperioden. Efterfølgende bør dyret ikke udvise nogen tegn på ændret velfærd og vil ellers blive aflivet. De efterfølgende dage vil sensoriske tests evt. blive udført. Afslutningsvist aflives dyret og væv udtages til analyser. Sensoriske forsøg: Hotplate: Musen placeres på en varmeplade opvarmet til max 55°C og observeres indtil den tydeligt løfter en pote pga. varmepåvirkningen (fx slikker den). En max-tid på ca. 30 sekunder for forsøget indføres (cut-off) for at undgå skader på hud. Forsøget udføres maksimalt én gang per mus per dag. Hargreaves test: En veldefineret model for termisk smerterespons. Musen placeres i en plexiglasbeholder på et glasbord og akklimatiserer mindst 15 minutter inden forsøgets start. Med et Hargreaves apperat (Ugo Basile, Italien) rettes en varmestråle nedefra mod det ene bagben, og tiden inden borttrækning af foden måles. Cut-off vil være på 20-30 sekunder afhængigt af lyskildens intensitet for at undgå skade på huden. Forsøget gentages 3 gange per pote med mindst 5 minutter pause mellem hver stimulering, og højst ét forsøg per dag per mus. von Frey: Musene placeres på et gitterbord, hvorefter et et von Frey filament (Stoelting) trykkes roligt mod bagpoten nedefra. Stivheden af filamenterne øges indtil musen trækker foden væk mere end 3 ud af 5 gange. Der testes 5 gange per bagben per forsøgsdag med en række hår i styrken 0-2 gram. Metoden påfører kun svag smerte og ingen varige mén, og musene gentager normal adfærd middelbart efter trykkets ophør. Rotarod: Musen placeres på en horisontal cylinder placeret i 20 centimeters højde. Forsøget startes ved at cylinderen begynder at rotere på forskellig vis, indtil musen falder ned og lander blødt uden at komme til skade. Herefter er forsøget afsluttet men kan gentages flere gange dagligt uden gener for musen. Gribestyrke: Musen holdes på bagkroppen og lokkes til med forpoterne at holde fat i et gitter eller barre monteret en dynamometer. Musen trækkes langsomt baglæns indtil den slipper apparatet, hvorved den gribestyrke kan evalueres. Herefter er forsøget afsluttet men kan gentages flere gange dagligt uden géner for musen.
Belastningsgraden:
Ubehag: Moderat
Nedsat førlighed i benet, delvis tab af følesans. Ved indgreb i rygmarven kan musen ikke bruge bagbenene de første 2-4 uger men vil herefter være i stand til at støtte på disse og gå forsigtigt. Musene er konstant smertedækkede og selvom indgrebet umiddelbart lyder voldsomt, virker musene på ingen måde til at være i dårlig trivsel (dvs de har velholdt og blank pels, indtager føde, er sociale og bevæger sig rundt i buret).
Lidelse: Moderat
Tidligere udførte forsøg viser, at dyrene hurtigt vågner og er aktive samt virker relativt velfungerende (fin pelspleje og social adfærd).
Smerte: Moderat
Induktion af neuropatisk smerte virker ikke til at påvirke dyrenes adfærd, når den ikke induceret under test (dvs de opfører dig normalt men vil vise øget følsomhed, når fx de trykkes under deres fod).
Påvirket bevægelsesfrihed: Ja
Nedsat motorisk evne i det/de påvirkede ben. Musene lærer hurtigt at kompensere og vil hurtigt blive ret aktive igen.
Påføres varigt mén: Ja
De påførte indgreb medfører alle delvist kroniske påvirkninger.
Belastningens varighed:
Permanent
Forsøgets varighed:
Uger
Aflives i bedøvelsen (akutte forsøg):
Nej
Beskriv den anvendte anæstesi for hver dyreart:
Ketamin/xylazin (i.p.) eller Isofluran (inhalation)
Beskriv den påtænkte smertebehandling og anden lindrende behandling for hver dyreart:
Rimadyl (5 mg/kg ad 2 daglige doser i mindst en uge).
Angiv de velfærdsmæssige kriterier (humane endpoints) for afbrydelse af forsøget for hver dyreart:
Ved nedsat velfærd eller tydelige smerter, manglende pelspleje, inaktivitet eller lignende vil musen blive aflivet ved nakketræk.
Angiv aflivningsmetoden for hver dyreart:
Nakketræk
Overdosis bedøvelse (mebumal)
Beskriv pasningen af og tilsyn med dyrene, herunder særlige foranstaltninger ved tilsyn:
Tilses dagligt af personale med mindst B-niveau kursus.
Dyreart og antal pr. år: (Såfremt der påtænkes anvendt genetisk modificerede dyr, udfyldes det særskilte skema for hver anvendelse.)
ca 100 mus årligt, blandet fra de anførte G-skemaer.
Ønsket varighed af tilladelsen til det beskrevne forsøg angivet i antal år:
5

Vores forskning de sidste 5 år har vist, at vps10p receptorer har stor indflydelse på udviklingen af neuropatisk smerte og neuronal regeneration. Forsøgene tager lang til at implementere og optimere, hvorfor vi ønsker tilstrækkelig tid til at udføre disse tilstrækkeligt godt under stadig udvikling af vores hypoteser.
Til skemaet er følgende G-skemaer tilknyttet
G 1
G 2
G 3
G 4
G 5
G 6
G 7
G 11
G 12
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 1
Dyreart
Mus
Genkode
Sortilin (Sort 1 -/-)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger.
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Tidligere studier har givet stærke indicier for, at proteinet spiller en central rolle for den celledød, som finder sted efter beskadigelse af nervesystemet. Undersøgelser i genetisk manipulerede mus kan belyse, om medicinske stoffer der regulerer receptorens aktivitet vil kunne anvendes til behandling af patienter med invaliderende lidelser i nervesystemet.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Sortilin knockout mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.

Fænotypiske ændringer
Homozygote mus (Sortilin-/-) har let reduceret smertesensitivitet overfor varme og mekanisk stimulation.

Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen observerede.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.

Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 10
Dyreart
Mus
Genkode
B6.SJL-Tg(APOB)1102Sgy (ApoBtg)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Taconic, USA
Formål
ApoBtg musene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer i lipoproteinmetabolismen/cholesterol stofskiftet. Tidligere studier har vist at Apolipoprotein B (ApoB) molekylet (ApoB100 og ikke ApoB48) kan binde til sortilin, og at sortilin er involveret i sekretionen af ApoB-holdige partikler fra leveren. Musene skal bruges til yderligere at forstå hvorledes sortilin interfererer med ApoB/cholesterol sekretionen fra leveren.
Molekylære og fysiologiske ændringer
ApoBtg mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.

Fænotypiske ændringer
Homozygote ApoBtg har let forhøjet plasma cholesterol.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen observerede.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 11
Dyreart
Mus
Genkode
Glial cell-Derived Neurotrophic Factor (GDNF)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Mart Saarma, University of Helsinki, Finland
Formål
In vitro studier har vist, at receptoren SorCS2 kan binde den neurotrofe factor Glia cell-derived neurotrophic factor (GDNF) samt dens receptor GFR-alpha1. GDNF er specielt vigtig for udviklingen af nyrerne og det dopaminerge nervesystem og dysfunktion kan bl.a. resultere i Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) og Parkinsons sygdom. In vitro data fra vores forskergrupppe tyder på, at SorCS2 øger nervecellernes følsomhed overfor GDNF. For at klarlægge den fysiologiske relevans af dette samt vurdere, om SorCS2 kan være et muligt drug target er det afgørende at undersøge: 1) om SorCS2 ekspressionen er påvirket i GDNF+/- mus; 2) om overekspression af SorCS2 kan normalisere fænotypen hos GDNF+/- mus.
Molekylære og fysiologiske ændringer
GDNF knockout mus blev udviklet af Pichel og kolleger i 1996 (Nature 382:73-76) og er siden blevet anvendt i et utal af studier. GDNF-/- mus dør umiddelbart (ca. 12 timer) efter fødslen grundet agenesi af nyrerne. Heterozygote mus er levedygtige og fertile men ca. 30% har mindre udviklingesdefekter af nyrerne. Adfærdsmæssigt er dyrene upåfaldende trods en lavere koncentrationer af dopamin. Forsøgene vil altovervejende blive udført på GDNF+/- mus, hvorfor avlen vil blive tilrettelægt således, at der avles heterozygote (+/-) med vildtype (+/+). I enkelte tilfælde er det dog påkrævet embryonale (E19) GDNF-/- mus skal tjene som kontrol/sammenligningsgrundlag. Alle nyfødte unger fra denne GDNF+/- avl vil blive aflivet ved fødslen.
Fænotypiske ændringer
Se ovenfor.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendte.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 12
Dyreart
Mus
Genkode
Conditionel Sortilin TM114 (Cond. Sort)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Inducerbar funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Tidligere studier har givet stærke indicier for, at Sortilin proteinet spiller en central rolle for den celledød, som finder sted efter beskadigelse af nervesystemet. Undersøgelser i genetisk manipulerede mus kan belyse, om medicinske stoffer der regulerer receptorens aktivitet vil kunne anvendes til behandling af patienter med invaliderende lidelser i nervesystemet.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Conditionel Sortilin (Cond. Sortilin) mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 13
Dyreart
Mus
Genkode
Rosa/DEST/CAAG/Full Length Sortilin TM149 (Rosa-Fl. Sort)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Andet
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Inducerbar overekspression
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger.
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Tidligere studier har givet stærke indicier for, at Sortilin proteinet spiller en central rolle for den celledød, som finder sted efter beskadigelse af nervesystemet. Undersøgelser i genetisk manipulerede mus kan belyse, om medicinske stoffer der regulerer receptorens aktivitet vil kunne anvendes til behandling af patienter med invaliderende lidelser i nervesystemet.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Rosa-Full Length Sortilin (Rosa-Fl. Sortilin) mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 14
Dyreart
Mus
Genkode
SorCS-1-dTM/CD (SorCS-1)
Stammebetegnelse
ICR
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer involveret i nervesygdom samt i diabetes. Patienter med diabetes type-2 har ofte mutationer i SorCS-1 genet. Da receptoren imidlertid findes i adskillige isoformer (splice-varianter), er det uklart, hvilken isoform der er ansvarlig for lidelser i nervesystemet og for udviklingen af eksempelvis diabetes. Det er derfor målsætningen, at undersøge mus der har alle receptor-varianter inaktiveret (SorCS1-dTM/CD) samt mus med ophørt funktion af receptor-varianterne enkeltvis. En afklaring af isoformernes rolle for i sygdomsudvikling vil øge mulighederne for at udvikle en ny og bedre medicinsk behandling.

Molekylære og fysiologiske ændringer
SorCS1 knockout mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen kendte.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen observerede.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.

Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 15
Dyreart
Mus
Genkode
Conditionel Sortilin TM114 (Cond. Sort) x EIIa-Cre
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Inducerbar funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Tidligere studier har givet stærke indicier for, at Sortilin proteinet spiller en central rolle for den celledød, som finder sted efter beskadigelse af nervesystemet. Undersøgelser i genetisk manipulerede mus kan belyse, om medicinske stoffer der regulerer receptorens aktivitet vil kunne anvendes til behandling af patienter med invaliderende lidelser i nervesystemet.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Cond. Sort x EIIa-Cre mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 16
Dyreart
Mus
Genkode
Rosa/DEST/CAAG/Full Length Sortilin TM149 (Rosa-Fl. Sort) x EIIa-Cre
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Andet
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Inducerbar overekspression
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Tidligere studier har givet stærke indicier for, at Sortilin proteinet spiller en central rolle for den celledød, som finder sted efter beskadigelse af nervesystemet. Undersøgelser i genetisk manipulerede mus kan belyse, om medicinske stoffer der regulerer receptorens aktivitet vil kunne anvendes til behandling af patienter med invaliderende lidelser i nervesystemet.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Rosa-Fl. Sortilin x EIIa-Cre mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 17
Dyreart
Mus
Genkode
Rosa-SorCS-2 TM105 x EIIa-cre
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Andet
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Inducerbar overekspression
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare de molekylære mekanismer, der betinger fejlfunktion og sygdom i specielt nerveceller. SorCS-2 receptorens funktion er endnu ukendt, men baseret på biokemiske og elektrofysiologiske studier er den sandsynligvis involveret i nervecellers evne til at kommunikere. Ved at inaktivere eller overudtrykke genet i mus kan vi studere gendefektens rolle for nervesystemet funktion og derved forhåbentlig forklare den molekylære mekanisme der er årsag til sygdom hos visse patientgrupper.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Rosa-SorCS-2 x EIIa-Cre mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 18
Dyreart
Mus
Genkode
Rosa-SorCS-2 TM105 x Nex-Cre
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Andet
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Inducerbar overekspression
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare de molekylære mekanismer, der betinger fejlfunktion og sygdom i specielt nerveceller. SorCS-2 receptorens funktion er endnu ukendt, men baseret på biokemiske og elektrofysiologiske studier er den sandsynligvis involveret i nervecellers evne til at kommunikere. Ved at inaktivere eller overudtrykke genet i mus kan vi studere gendefektens rolle for nervesystemet funktion og derved forhåbentlig forklare den molekylære mekanisme der er årsag til sygdom hos visse patientgrupper.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Rosa-SorCS-2 x Nex-Cre mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 19
Dyreart
Mus
Genkode
Rosa-Sortilin TM94 x Nex-Cre
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Andet
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Inducerbar overekspression
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Tidligere studier har givet stærke indicier for, at proteinet spiller en central rolle for den celledød, som finder sted efter beskadigelse af nervesystemet. Undersøgelser i genetisk manipulerede mus kan belyse, om medicinske stoffer der regulerer receptorens aktivitet vil kunne anvendes til behandling af patienter med invaliderende lidelser i nervesystemet.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Rosa-Sortilin x Nex-Cre mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 2
Dyreart
Mus
Genkode
SorLA 39
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger.
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare de molekylære mekanismer der 1) betinger død og fejlfunktion af nerveceller samt 2) er involveret i dannelsen er hjertekarsygdom. Nye studier har godtgjort, at fejlfunktion af SorLA spiller en afgørende rolle for udviklingen af alderdomsbetinget demens, også benævnt Alzheimers sygdom. Undersøgelser i genetisk manipulerede mus skal afklare de molekylære mekanismer der betinger Alzheimers sygdom samt belyse sammenhængen mellem denne lidelse, andre neuronale lidelser og ændringer i kroppens kolesterolstofskifte, der er af betydning for udvikling af hjertekarsygdom (arteriosklerose).
Molekylære og fysiologiske ændringer
SorLA knockout mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Aldrende homozygote mus (SorLA-/-) har reduceret kognitiv funktion (bedømt ved watermaze) samt let forhøjet plasma kolesterol værdier.

Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen observerede.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 1
C 2
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 20
Dyreart
Mus
Genkode
Rosa-SorLA TM115 x TH-Cre
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Andet
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Inducerbar overekspression
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal medvirke til at undersøge molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller, da de vil overudtrykke SorLA specifikt i dopaminerge og sympatiske neuroner.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Rosa-SorLA x TH-Cre mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 21
Dyreart
Mus
Genkode
B6.FVB-Tg(EIIa-cre)C5379Lmgd/J
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Andet
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Inducerbar overekspression
Oprindelse, leverandør
Ernst Martin Füchtbauer, Molekylær Biologisk Institut, Aarhus Universitet
Formål
Musene udtrykker Cre-recombinase under adenovirus EIIa-promoteren. Ekspressionen af cre sker i det tidlige muse embryo i stort set alle celletyper. Musene kan ved avl bruges til at inaktivere eller overudtrykke et ønsket protein. Dyrene skal bl.a bruges til at undersøge molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet.
Molekylære og fysiologiske ændringer
EIIa-Cre mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 22
Dyreart
Mus
Genkode
Rosa/DEST/CAAG/Full Length Sortilin TM149 (Rosa-Fl. Sort)x Albumin-Cre (Alb-Cre)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Andet
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Inducerbar overekspression
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af nerveceller og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Tidligere studier har givet stærke indicier for, at Sortilin proteinet spiller en central rolle for den celledød, som finder sted efter beskadigelse af nervesystemet. Undersøgelser i genetisk manipulerede mus kan belyse, om medicinske stoffer der regulerer receptorens aktivitet vil kunne anvendes til behandling af patienter med invaliderende lidelser i nervesystemet.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Rosa-Fl. Sortilin x Alb-Cre mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen observerede.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen kendt.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 3
Dyreart
Mus
Genkode
SorCS-1-dTM/CD (SorCS-1)
Stammebetegnelse
C57BL6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger.
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer involveret i nervesygdom samt i diabetes. Patienter med diabetes type-2 har ofte mutationer i SorCS-1 genet. Da receptoren imidlertid findes i adskillige isoformer (splice-varianter), er det uklart, hvilken isoform der er ansvarlig for lidelser i nervesystemet og for udviklingen af eksempelvis diabetes. Det er derfor målsætningen, at undersøge mus der har alle receptor-varianter inaktiveret (SorCS1-dTM/CD) samt mus med ophørt funktion af receptor-varianterne enkeltvis. En afklaring af isoformernes rolle for i sygdomsudvikling vil øge mulighederne for at udvikle en ny og bedre medicinsk behandling.
Molekylære og fysiologiske ændringer
SorCS1 knockout mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen kendte.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen observerede.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.

Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 4
Dyreart
Mus
Genkode
SorCS-2
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Udviklet af hovedansøger.
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare molekylære mekanismer der betinger fejlfunktion og sygdom i specielt nerveceller. Receptorens funktion er endnu ukendt, men baseret på biokemiske og elektrofysiologiske studier er den sandsynligvis involveret i nervecellers evne til at kommunikere. Ved at inaktivere genet i mus kan vi studere gendefektens rolle for nervesystemet funktion og derved forhåbentlig forklare den molekylære mekanisme der er årsag til sygdom hos visse patientgrupper.
Molekylære og fysiologiske ændringer
SorCS-2 knockout mus er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Ingen kendte.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Ingen obseverede.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 5
Dyreart
Mus
Genkode
Tyrosin-kinase receptor B (Trk B)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Cornell University Medical College, New York, USA.
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare de molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af neuroner og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Vps10p-domæne receptorerne kan sandsynligvis modificere aktiviteten af Tyrosin-kinase receptor B (TrkB), Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) og andre neurotrofiner. Musene skal primært anvendes som reference standard i undersøgelserne af Vps10p-domæne receptorerne.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Homozygote mus fødes levende men dør indenfor 5-7 dage. Idet forsøg præfenrentielt vil blive udført på heterozygote mus, vil avlen tilrettelægges således, at det kun avles heterozygote (+/-) samt vildtype (+/+) afkom, d.v.s. avlspar vil bestå af 1 stk heterozygot mus samt 1 stk vildtype mus. Hvis heterozygot avl skønnes nødvendig vil eventuelle knockout (-/-) unger blive aflivet førend genetiske lethale læsioner indtræder. Heterozygote mus er fertile med normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Homozygote knockout mus er karakteriseret ved fuldstændig mangel nodose, vestibulære, and cochleære neurons.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Som beskrevet ovenfor.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 6
Dyreart
Mus
Genkode
p75 neurotrophin receptor
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Jackson Laboratories, Maine, USA.
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare centrale molekylære mekanismer der betinger neuronal fejlfunktion og død i det centrale og perifere nervesystem. Receptoren synes i sammenspil med Vps10p-domæne receptor familien at være involveret i den nervecelledød som følger af læsioner i nervebanerne, iskæmi og visse neurodegenerative sygdomme. Parallelle forøg på p75 neurotrophin receptor (p75) deficiente mus og mus med ophørt Vps10p-domæne receptor aktivitet skal klarlægge den indbyrdes funktionelle relation mellem receptorerne og derved give en bedre forståelser at de mekanismer som er involveret i smertetransmission og neuronal overlevelse og død.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Musene er levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Nedsat sensitivitet overfor smerte grundet reduceret innervation af huden.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Se ovenfor.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 7
Dyreart
Mus
Genkode
Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
National Cancer Institute, Bethesda, USA.
Formål
Dyrene skal anvendes til at afklare de molekylære mekanismer der betinger død og fejlfunktion af neuroner og endokrine celler i forbindelse med sygdomme i nervesystemet og kroppens hormonelle system. Vps10p-domæne receptorerne kan sandsynligvis modificere aktiviteten af Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) og andre neurotrofiner. Musene skal primært anvendes som reference standard i undersøgelserne af Vps10p-domæne receptorerne.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Homozygote mus fødes levende men dør indenfor 2 uger. Idet forsøg præfenrentielt vil blive udført på heterozygote mus, vil avlen tilrettelægges således, at det kun avles heterozygote (+/-) samt vildtype (+/+) afkom, d.v.s. avlspar vil bestå af 1 stk heterozygot mus samt 1 stk vildtype mus. Hvis heterozygot avl skønnes nødvendig vil eventuelle knockout (-/-) unger blive aflivet førend genetiske lethale læsioner indtræder. Heterozygote mus er fertile, har en normal livslængde men er mere aggressive end raske mus.
Fænotypiske ændringer
Homozygote mus er karakteriseret ved en udtalt degeneration af de sensoriske ganglier, hvorimod heterozygote mus har tendens til overvægt når de er blevet ca. 1 år gamle.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Som beskrevet ovenfor.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 3
C 4
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 8
Dyreart
Mus
Genkode
low-density-lipoprotein receptor (LDLR)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Jackson Laboratories, Maine, USA.
Formål
Manglen af low-density-lipoprotein receptoren (LDLR) fører til forøget mængde koletsrolrige lipoproteiner i cirkulationen med risiko for spontan udvikling af aterosklerose. Vi har identificeret en ny klasse af receptorer benævnt Vps10p-D familien, der sandsynligvis er involveret i regulationen af kroppens kolesterol stofskifte. For at bevise dette, er det nødvendigt at avle mus med ophørt funktion af Vps10p-D receptorerne med mus der mangler LDLR samt fodre dyrene med kolesterolrig kost.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Homozygote mus levedygtige, fertile og udviser normal adfærd og livslængde.
Fænotypiske ændringer
Homozygote mus har hyperkolesterolæmi.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Homozygote mus har hyperkolesterolæmi og udvikler aterosklerose i høj alder.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.
Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
Afsnit G: Tilladelse til anvendelse af genmodificerede dyr  G 9
Dyreart
Mus
Genkode
Apolipoprotein E (ApoE)
Stammebetegnelse
C57Bl6/j
Beskrevet genetisk modifikation
Funktionsophævelse
Beskrevet genetisk modifikation, andet
Oprindelse, leverandør
Jackson Laboratories, Maine, USA.
Formål
Manglen på apolipoprotein E (ApoE) fører til stærkt forøget mængde af kolesterolrige lipoproteiner i cirkulationen og dette fører til spontan udvikling af aterosklerose. Vi har identificeret en ny klasse af receptorer benævnt Vps10p-D familien, der sandsynligvis er involveret i regulationen af kroppens kolesterol stofskifte. For at bevise dette, er det nødvendigt at avle mus med ophørt funktion af Vps10p-D receptorerne med mus der mangler apolipoprotein E samt fodre dyrene med kolesterolrig kost.
Molekylære og fysiologiske ændringer
Homozygote mus har stærkt nedsat clearance af lipoproteiner i leveren på grund af manglen på apoE. Heterozygoter har tilnærmelsesvis normal clearance. I øvrigt ingen andre fysiologiske ændringer beskrevet.
Fænotypiske ændringer
Homozygoter udvikler spontan aterosklerose.
Sygdom fremkaldt af den genetiske modifikation
Homozygote mus dør tilsyneladende tidligere end normale mus og det skyldes sandsynligvis hjerteiskæmi efter ca. 2 år. I den aldersgruppe, vi anvender (op til 1 år), er der ikke beskrevet nogen symptomer.
Dyreværnsmæssige forholdsregler
Dyrene vil blive aflivet inden de udviser tegn på hjerteiskæmi. Dyrene vil blive monitoreret af såvel forskere som dyrestaldens personale under indgrebet/forsøgene. Såfremt dyrene skulle vise uventet tegn på lidelse eller sygdom vil de omgående blive aflivet.

Skemaet er tilknyttet følgende C-skemaer
C 2
C 3
Dyreforsøgstilsynets afgørelse

Rådet for Dyreforsøg har på sit møde den 23. februar 2012 truffet følgende afgørelse:

 

I medfør af lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v., jf. lov nr. 550 af 24. juni 2005, meddeler Dyreforsøgstilsynet Dem herved for et tidsrum af 5 år tilladelse til at udføre forsøg med mus som beskrevet i Deres vedlagte ansøgning, herunder 4 C-skemaer med 22 G-skemaer.

 

I øvrigt gælder følgende vilkår:

 

I tilfælde af væsentligt påvirket almentilstand eller ved lidelsesvoldende komplikationer skal tilstanden straks afhjælpes, eller dyrene aflives.

 

Dyreforsøgstilsynet ønsker at overvære ”Prepulse inhibition”-testen i skema C3, hvorfor De i god tid inden forsøgets start bedes underrette tilsynet herom med henblik på inspektion.

 

Forsøgene må udføres på forsøgsstedet.

 

Der skal føres en journal over forsøgene, jf. Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1273 af 12. december 2005 om føring af journal over dyreforsøg samt kloning og genmodificering af dyr. Journalføringen kan enten ske ved hjælp af EDB efter et af Dyreforsøgstilsynet godkendt system eller i en af Dyreforsøgstilsynet autoriseret protokol (DAFOLO, bestillingsnummer 80856205).

 

Udover ansvaret for forsøgenes udførelse har De også ansvaret for staldes og forsøgslokalers indretning og drift samt dyrenes pasning og journalføringen, jfr. lovens § 3, stk. 3, da der ikke er søgt om og opnået anden ansvarsplacering efter § 2, stk. 2.

 

Efter Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 715 af 1. august 1994 om betaling af gebyr for tilladelse til dyreforsøg og efter § 2, stk. 1, i lov om kloning og genmodificering af dyr m.v., jf. § 15, stk. 1, i lov om dyreforsøg, udgør gebyret for denne tilladelse i alt 5.000 kr. Der vil fra Økonomistyrelsens Service Center (ØSC) blive fremsendt et indbetalingskort, som bedes benyttet ved indbetalingen. Såfremt anden indbetalingsform anvendes, bedes sag nr. 2011/561-119 anført.

 

En kopi af denne tilladelse er sendt til den tilsynsførende forsøgsdyrsveterinær, jf. § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 997 af 16. august 2010 om forsøgsdyrs pasning og opstaldning.

 

P.d.v.

f. Christian Lundblad

formand

 

 

 

Helle Nordahl Hansen

dyrlæge